Vedtægter

Download gældende vedtægter fra 30. april 2024 i udskriftvenligt pdf-format: Klik her

§ 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Limfjorden.
§ 2. Ejerlaugets formål er at administrere de opgaver, som medlemmerne igennem byplanvedtægt Nr. B-10 med tilhørende deklaration lyst den 12. juni 1981 samt lokalplan B-14 er forpligtet til at udføre i fællesskab, samt i øvrigt at varetage de enkelte medlemmers interesser såvel indadtil som udadtil.
§ 3. Ejerlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af følgende ejendomme:
5-bz, 5-bæ, 5-bø, 5-ca, 5-cb, 5-cc, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cl, 5-cm, 5-cn, 5-co, 5-cp, 5-cq, 5-cr, 5-cs, 5-ct, 5-cu, 5-cx, 5-cy, 5-cz, 5-cæ, 5-cø, 5-da, 5-db, 5-dc, 5-dd, 5-de, 5-df, 5-dg, 5-dh, 5-di, 5-dk, 5-dl, 5-dm, 5-dn, 5-do, 5-dp,5-dq, 5-dr, 5-ds, 5-dt, 5-du, 5-dv, 5-dx, 5-dy, 5-dz, 5-dæ, 5-dø, 5-ea, 5-eb, 5-ed, 5-ee, 5-ef, 5-el, 5-em, 4-bk, 4-cm, 4-cn Thorsmark, Brønderslev Jorder.
De til enhver tid værende ejere af de ovennævnte matrikelnumre er tvungne medlemmer af ejer-lauget, og som sådanne underkastet ejerlaugets vedtægter.
§ 4. Ethvert ejerskifte skal anmeldes til ejerlaugets ledelse ved kassereren. Denne anmeldelsespligt påhviler såvel den gamle som den nye ejer.
§ 5. Ved salg af sin ejendom er det pågældende medlem udtrådt af ejerlauget og har intet krav på an-del i ejerlaugets formue, ej heller ved modregning. Den nye ejer, der er pligtig at være medlem af ejerlauget, indtræder umiddelbart i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor ejerlau-get, idet ejerlauget dog er berettiget til hos det tidligere medlem direkte at inddrive beløb, som er forfaldne i den pågældende medlemsperiode.
§ 6. Kontingent opkræves medio august pr. giro til betaling seneste den 10. september samme år. Der tilbagebetales ikke kontingent ved ophør af medlemskab.
Kontingent fastsættes under hensyntagen til de nødvendige driftsudgifter til nødvendig vedlige-holdelse af fællesanlæg m.v., alt efter et på generalforsamlingen forelagt budget.
Kontingent pr. parcel er ens for alle medlemmer og varierer ikke med størrelsen af parcellen eller andet.
Restance udover 1 måned medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet til betaling sker, ligesom ejerlauget er bemyndiget til at lade restancerne inddrive ad retslig vej.
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse. Den består af 5 medlemmer, der vælges på den or-dinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger først formanden og dernæst de øvrige bestyrelsesmedlemmer under et. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges første gang for en 1-årig periode, øvrige bestyrel-sesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Herefter vælges formanden og bestyrelsen for en 2-årig periode.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 2-årig periode.
Endvidere vælger generalforsamlingen for en 2-årig periode 2 revisorer samt 1 suppleant, dog væl-ges 1 revisor for en 1-årig periode ved første valg.
§ 8. Stemmeret har ejeren af en parcel. Ejes en parcel af flere, haves der dog kun en stemme, og det skal overfor ejerlaugets ledelse oplyses, hvem der repræsenterer ejerne. Eventuelle tvivlsspørgs-mål i forbindelse med ejerforhold afgøres af generalforsamlingen.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et myndigt medlem af vedkommende husstand eller et andet medlem af ejerlauget. En parcels ejer kan dog kun afgive en stemme med fuldmagt.
Fuldmagter skal godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingens start.
§ 9. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 1. marts, idet ejerlaugets regnskabsår følger kalenderåret.
Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved mail til hvert enkelt med-lem på den til ejerlauget oplyste mailadresse.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger (14 dage) før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen, på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.
På hvert års ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden iagttages:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Valg af formand.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes såfremt mindst tre medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst en tredjedel af ejerlaugets stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af forslag til dagsorden. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes inden seks uger efter dens modtagelse.
§ 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål ved-rørende sagers behandling og stemmeafgivning.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre blot 1 (ét) medlem ønsker skriftlig afstemning.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ændringer i vedtægter og beslutning om optagelse af lån kan kun træffes ved at to tredjedele (2/3) af samtlige stemmeberettigede stemmer for.
Såfremt tilslutning fra to tredjedele (⅔) af de stemmeberettigede ikke kan opnås, kræves tilslut-ning af to tredjedele (⅔) af de fremmødte medlemmer samt tilslutning på en ekstraordinær gene-ralforsamling, afholdt inden to måneder efter den ordinære, her ligeledes med tilslutning af to tredjedele (⅔) af de fremmødte.
Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis det er nævnt i den endelige dagsorden.
Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
§ 11. Såfremt generalforsamlingen beslutter sig for at optage lån, hæfter ejerlaugets medlemmer solida-risk jfr. deklarationen.
Denne paragraf kan ikke slettes, sålænge et eventuelt låneforhold består.
§ 12. Ejerlauget tegnes af formanden og kassereren i forening eller af en af disse i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§ 13. Ejerlaugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres.
Ejerlaugets opløsning kræver vedtagelse efter reglerne om vedtægtsændringer samt godkendelse af Brønderslev byråd.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelt likvidationsoverskud ejerlaugets medlemmer til ligelig for-deling.
§ 14. Fremkommer der problemstillinger, hvorom vedtægterne intet foreskriver, har bestyrelsen midler-tidigt ret til at løse disse problemer. Dette gælder dog ikke på generalforsamlinger, men til at løse dagligdags opgaver, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved først-kommende generalforsamling.
Bestyrelsen kan pålægges bod for overtrædelse af lovlige pålæg, eventuelt i form af dagbøder.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling mandag den 26. maj 1986 med ændringer ved-taget på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling afholdt onsdag den 26. februar 1992.
Paragraf 9 ændret med vedtagelse på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling ons-dag den 13. februar 2019.
Paragraf 7, 8, 9, 10 og 14 ændret med vedtagelse på den ordinære generalforsamling mandag den 26. februar og den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2024.