Månedsarkiv: maj 2015

Nyt vedrørende støjvold

Hermed en opdatering af seneste nyt om den planlagte støjvold langs Agdrupvej.

Tirsdag den 12. maj 2015 blev der foretaget besigtigelse ved læhegnet langs Agdrupvej. Til stede var Kaj Jensen fra Brønderslev Kommunes Teknik og Miljø, projektleder Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning. Fra ejerlauget deltog Willy Holm, Mogens Hardahl, Kent Bertelsen og Rolf Dahl.

I forhold til det tidligere aftalte var der nu et par små ændringer.

Peter Hamborg oplyste, at volden vil blive påbegyndt først i august måned i år. Der startes fra nord og arbejdende sig i sydlig retning.

Volden startes ved stien nord for ejerlaugets område på den kommunale del af arealet, mod at ejerlauget foretager vedligeholdelsen af de få meter på den kommunale del.

Voldens bredde ved foden bliver 11 meter – startende ved rækken af egetræer mod Agdrupvej. Højden bliver 2,50 meter. Den relative store bredde ved foden skyldes, at vi har ønsket en ”mere behagelig” stejlhed på skråningerne.

De 2,50 meter tager afsæt i Agdrupvej.

Da læhegnet har en bredde på 25 meter fra cykelstien til skel ved parcellerne på Limfjordsvej, vil der stadig være mulighed for at bevare en stor del af træerne og buskene.

Det er aftalt, at der er etableret en kørevej ind gennem læhegnet på 11 meter fra stamvejen i nordlig retning beregnet for kørsel med en dumper. Efterlades der ris fra fældede træer, skal riset ligge på tværs af hegnet, så køretøjerne ikke slæber riset med sig.

Parcellerne mod læhegnet sørger for, at kørevejen er etableret rettidigt.

Peter Hamborg oplyste, at den nordlige del af volden forventes færdig i 2015.

Der vil ikke blive kørt jord ud fra de nuværende depoter på Øster Kærvej, men jorden vil blive bragt direkte til volden fra udgravningerne.

Brønderslev Forsyning er sendt til Flauenskjold i 2016 for at arbejde der, og denne jord vil ikke blive sendt til Brønderslev.

Senest først i 2017 genoptages arbejdet i Brønderslev og den sydlige del af støjvolden bliver påbegyndt.

Kaj Jensen oplyste, at der kan forventes foretaget nye udstykninger i Brønderslev, og der tages fat på den resterende del af Nordre Omfartsvej mod Hjørringvej – alt i 2016, og her kan forventes en del overskydende jord, der kan køres på den sydlige del af volden langs Agdrupvej.

Som tidligere omtalt skal volden beplantes og vedligeholdes af ejerlauget, da den vil komme til at ligge på ejerlaugets arealer, og disse forhold vil der blive taget stilling til senere af bestyrelsen.

Der er udelukkende kommet positive tilbagemeldinger på projektet som naturligt nok tilgodeser parcellerne nærmest Agdrupvej mest som støjværn, men det er håbet, at volden vil skabe en kønnere ramme ind mod ejerlauget end det nuværende uplejede læbælte, som mest består af høje stammer med mindre pæne kroner.

Udsendt den 17. maj 2015: Nyt vedrørende støjvold

Støjvold langs Agdrupvej

I år 2004 var der stærke kræfter i gang for at få etableret en støjvold langs Agdrupvej, og på et fællesmøde med ejerlauget Agdrupparken var der stor enighed om at etablere volden i stedet for eller sammen med læbæltet.
Der var naturligvis også modstandere af projektet, men de fleste boede tilbagetrukket i kvarteret.

En ansøgning blev sendt til kommunen, og der var et positivt svar retur. Kommunen ønskede dog ikke at betale eller deltage i en betaling, men såfremt ejerlaugene selv ønskede at betale, ville kommunen se velvilligt på projektet.
I svaret var der ligeledes en oplysning om, at kommunen ikke var pligtig at etablere støjværn ved et givent støjniveau, men naturligvis gerne måtte.

Omkring de sidste dage i april 2015 var der pludselig en mulighed for levering af overskudsjord fra Brønderslev Forsyning til brug for en støjvold langs Agdrupvej i Limfjordens skel – altså læhegnet mod Agdrupvej.
Forsyningen vil sørge for myndigheds godkendelsen og etableringen af volden uden betaling for denne ydelse.
En hurtig rundspørge blandt beboerne i rækken nærmest Agdrupvej viste en overvældende tilslutning til projektet, der nærmest kun kunne gå for langsomt.

Bestyrelsen har derfor takket ja til etablering af en støjvold langs Agdrupvej, og i skrivende stund ser det ud til at myndigheds behandlingen er stort set overstået på en uge.

Også denne gang vil der være kritiske røster mod projektet, men vi håber på en bred forståelse.

Overskudsjorden vil komme fra udgravningerne til de nye kloakledninger, der lægges i jorden i kommunen for tiden.
Den jord, der leveres til projektet, er klassificeret som rent jord og har ligget i depot på en godkendt plads hos kommunen.

Volden forventes at blive 2,50 meter høj og anlagt i et anlæg 2, hvor der bliver en bredde på ca. 9 – 10 meter i bunden.
Det forventes, at volden vil blive tilplantet – formentlig for ejerlaugets regning, men så vil det være en billig og fremsynet foranstaltning mod støj.
En stor del af læhegnet må nødvendigvis vige for støjvolden.
Læhegnet blev plantet som støjdæmpende værn, men har ikke længere og har nok aldrig haft den påtænkte virkning, da træer og buske kun har visuel effekt.

Trafikmængden er øget væsentlig gennem årene, og når Omfartsvejen åbnes mod Hjørringvej, vil trafikken øges yderligere.

Udsendt den 6. maj 2015: Støjvold langs Adrupvej

Legepladsdag på Limfjordsvej

Nu er det tid til eftersyn og vedligeholdelse af vores legeplads på Limfjordsvej.

Vi håber, at vi kan mødes og hjælpe hinanden med at gøre legepladsen i stand.

Vi mødes lørdag den 30. maj kl. 10:00.

Ejerlauget giver rundstykker – I skal selv medbringe kaffe.

Venlig hilsen Henning, Limfjordsvej 21