Støjvold langs Agdrupvej

I år 2004 var der stærke kræfter i gang for at få etableret en støjvold langs Agdrupvej, og på et fællesmøde med ejerlauget Agdrupparken var der stor enighed om at etablere volden i stedet for eller sammen med læbæltet.
Der var naturligvis også modstandere af projektet, men de fleste boede tilbagetrukket i kvarteret.

En ansøgning blev sendt til kommunen, og der var et positivt svar retur. Kommunen ønskede dog ikke at betale eller deltage i en betaling, men såfremt ejerlaugene selv ønskede at betale, ville kommunen se velvilligt på projektet.
I svaret var der ligeledes en oplysning om, at kommunen ikke var pligtig at etablere støjværn ved et givent støjniveau, men naturligvis gerne måtte.

Omkring de sidste dage i april 2015 var der pludselig en mulighed for levering af overskudsjord fra Brønderslev Forsyning til brug for en støjvold langs Agdrupvej i Limfjordens skel – altså læhegnet mod Agdrupvej.
Forsyningen vil sørge for myndigheds godkendelsen og etableringen af volden uden betaling for denne ydelse.
En hurtig rundspørge blandt beboerne i rækken nærmest Agdrupvej viste en overvældende tilslutning til projektet, der nærmest kun kunne gå for langsomt.

Bestyrelsen har derfor takket ja til etablering af en støjvold langs Agdrupvej, og i skrivende stund ser det ud til at myndigheds behandlingen er stort set overstået på en uge.

Også denne gang vil der være kritiske røster mod projektet, men vi håber på en bred forståelse.

Overskudsjorden vil komme fra udgravningerne til de nye kloakledninger, der lægges i jorden i kommunen for tiden.
Den jord, der leveres til projektet, er klassificeret som rent jord og har ligget i depot på en godkendt plads hos kommunen.

Volden forventes at blive 2,50 meter høj og anlagt i et anlæg 2, hvor der bliver en bredde på ca. 9 – 10 meter i bunden.
Det forventes, at volden vil blive tilplantet – formentlig for ejerlaugets regning, men så vil det være en billig og fremsynet foranstaltning mod støj.
En stor del af læhegnet må nødvendigvis vige for støjvolden.
Læhegnet blev plantet som støjdæmpende værn, men har ikke længere og har nok aldrig haft den påtænkte virkning, da træer og buske kun har visuel effekt.

Trafikmængden er øget væsentlig gennem årene, og når Omfartsvejen åbnes mod Hjørringvej, vil trafikken øges yderligere.

Udsendt den 6. maj 2015: Støjvold langs Adrupvej