Kategoriarkiv: Fællesarealer

Status på støjvold

Januar, 2018

Så skrider arbejdet med støjvolden mod slutningen med det værste svineri.
Status er den, at kernen i volden er stort set bygget færdig af den jord, der de seneste par dage er kørt til fra en oplagsplads. Brønderslev Forsyning har ønsket at få arbejdet færdigt trods den dårlige timing med vejret.
Det har afstedkommet en del svineri, men forhåbentlig har det har været til at leve med.

Volden er dog ikke færdig endnu. Den mangler lidt i højden, og der mangler lidt mere muldjord. Den købte mængde slog ikke til – godt det var billigt.
På grund af, at jorden er stærkt mættet af vand, kan det ikke lade sig gøre at køre op i volden med gravemaskinen, før jorden er blevet så tør, at den kan bære maskinen.
Derfor stoppes arbejdet for nuværende, og der forventes afslutning til sommer, hvor vandet forventes at være tørret ud i volden, og den igen kan bære den tunge maskine.

Der vil blive sået græs i den del af volden, der er afsluttet i sydenden, når der bliver vejr til dette.
Der vil ligeledes blive sået græs i den sidste stump af den nordlige vold og i rabatten ud for denne. Endvidere vil der blive sat buske ved afslutningen af volden.

Beplantning af støjvolden

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 26. april drøftet mulighederne for beplantning af støjvolden mod Agdrupvej.
Der har været mange forslag til beplantning af volden spændende fra bærbuske og mirabelletræer til græs eller efeuplanter.

Der er indhentet input fra planteskoler og anlægsgartnere, og alle adspurgte er enige om, at det drejer sig om at fastholde jorden, så den ikke blæser bort ved jordfygning.

Det er besluttet på mødet, at volden tilsås med vejrabatgræs fra frøvirksomheden Hunsballe DSV, der har specialiseret sig i græsfrø og fører et temmelig stort sortiment.
Virksomheden har anbefalet denne frøblanding, der er yderst hårdfør, da den tåler en del tørke.
Efter såningen gror der ammegræs ret hurtigt, medens det egentlige græs etablerer sig langsommere.
Efter første år dør ammegræsset og den egentlige rabatgræs står tilbage.
Volden vil maximalt skulle slås en gang årligt med buskrydder og er derfor temmelig vedligeholdelsesfri.

Medvirkende til beslutningen er også, at volden stort set ikke er synlig fra Agdrupvej det meste af året, men skjules af beplantningen langs Agdrupvej.

Det er tilrådet fra anlægsgartneren, at der ventes ca. 14 dage, da jorden stadig er for kold og for våd.
Vores gartner Henrik har lovet at sprede frøende, hvis vi kan finde nogle stykker, der er villige til at hjælpe med at rive frøende ned, så det prøver vi.

Samtidig besluttedes det, at volden skal være ens på begge sider. Det medfører derfor, at de tilstødende parceller, ikke kan benytte den østlige voldside til eget formål.

Har en parcelejer, hvis grund grænser op til volden, lyst til at sætte buske eller andet i arealet mellem eget skel og voldfoden, kan man gøre dette, men det henstilles, at bevoksningen ikke kommer væsentlig over voldens krone af hensyn til lysindfald.

Status på støjvold

April, 2016

Der mangler nu at blive bygget de sidste ca. 35 meter af den nordlige vold.
Det har fra starten været hensigten, at den nordlige del af volden skulle være færdig inden udgangen af 2015.
Forskellige ikke forudsete hindringer har som tidligere omtalt forsinket projektet. Dette er sket igen. Vi skulle have jord fra opgravningerne i Nørregade, men her viste det sig desværre, at en del af jorden var mere forurenet end forventet, og en stor del af jorden var så vandmættet, at den ikke kunne bære i et voldbyggeri. Derfor blev det meste kørt på oplagspladsen til opbevaring der.
Der bliver ikke gravet mere i gaderne her i byen i det næste år, da entreprenøren er rykket til Flauenskjold for at separat kloakere der, hvorefter Brønderslev Forsyning går i gang med kloakeringen i området ved Rømersvej, og denne jord skulle meget gerne gå til den sydlige del af volden. Det er aftalen for nuværende, og den er senest bekræftet for et par uger siden.
Der skal imidlertid sættes en ny erhvervs udstykning i gang ved Øster Kærvej allerede her i sommer.
Arbejdet sættes i udbud den 22. april, og der kan forventes afholdt licitation omkring den 2. maj. Såfremt Sejlstrup vinder licitationen, forventes det, at den nordlige del af volden kan bygges færdig, når arbejdet der går i gang.
Vi krydser fingre for at det lykkes.

Med hensyn til beplantning af volden har bestyrelsen kontaktet sagkundskaben. Her oplystes, at det var klogest at lade volden ligge ”og sunde sig” – i hvert fald sommeren over og hen på efteråret, da jorden formentlig ville afgive gasser, der kunne skade en eventuel beplantning.
Det blev foreslået at holde den fri for ukrudt i perioden – eventuelt ved sprøjtning for at slå det hele ned.
Der henvistes til den uheldige vold langs Nordre Omfartsvej, der var tilplantet alt for hurtigt, hvorefter ukrudtet tog magten. Den fejl skal vi nødig begå.
Spændende bliver det at se, hvor meget den bliver synlig fra Agdrupvej, når buske og træer får blade.

Nyt vedrørende støjvold

Hermed en opdatering af seneste nyt om den planlagte støjvold langs Agdrupvej.

Tirsdag den 12. maj 2015 blev der foretaget besigtigelse ved læhegnet langs Agdrupvej. Til stede var Kaj Jensen fra Brønderslev Kommunes Teknik og Miljø, projektleder Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning. Fra ejerlauget deltog Willy Holm, Mogens Hardahl, Kent Bertelsen og Rolf Dahl.

I forhold til det tidligere aftalte var der nu et par små ændringer.

Peter Hamborg oplyste, at volden vil blive påbegyndt først i august måned i år. Der startes fra nord og arbejdende sig i sydlig retning.

Volden startes ved stien nord for ejerlaugets område på den kommunale del af arealet, mod at ejerlauget foretager vedligeholdelsen af de få meter på den kommunale del.

Voldens bredde ved foden bliver 11 meter – startende ved rækken af egetræer mod Agdrupvej. Højden bliver 2,50 meter. Den relative store bredde ved foden skyldes, at vi har ønsket en ”mere behagelig” stejlhed på skråningerne.

De 2,50 meter tager afsæt i Agdrupvej.

Da læhegnet har en bredde på 25 meter fra cykelstien til skel ved parcellerne på Limfjordsvej, vil der stadig være mulighed for at bevare en stor del af træerne og buskene.

Det er aftalt, at der er etableret en kørevej ind gennem læhegnet på 11 meter fra stamvejen i nordlig retning beregnet for kørsel med en dumper. Efterlades der ris fra fældede træer, skal riset ligge på tværs af hegnet, så køretøjerne ikke slæber riset med sig.

Parcellerne mod læhegnet sørger for, at kørevejen er etableret rettidigt.

Peter Hamborg oplyste, at den nordlige del af volden forventes færdig i 2015.

Der vil ikke blive kørt jord ud fra de nuværende depoter på Øster Kærvej, men jorden vil blive bragt direkte til volden fra udgravningerne.

Brønderslev Forsyning er sendt til Flauenskjold i 2016 for at arbejde der, og denne jord vil ikke blive sendt til Brønderslev.

Senest først i 2017 genoptages arbejdet i Brønderslev og den sydlige del af støjvolden bliver påbegyndt.

Kaj Jensen oplyste, at der kan forventes foretaget nye udstykninger i Brønderslev, og der tages fat på den resterende del af Nordre Omfartsvej mod Hjørringvej – alt i 2016, og her kan forventes en del overskydende jord, der kan køres på den sydlige del af volden langs Agdrupvej.

Som tidligere omtalt skal volden beplantes og vedligeholdes af ejerlauget, da den vil komme til at ligge på ejerlaugets arealer, og disse forhold vil der blive taget stilling til senere af bestyrelsen.

Der er udelukkende kommet positive tilbagemeldinger på projektet som naturligt nok tilgodeser parcellerne nærmest Agdrupvej mest som støjværn, men det er håbet, at volden vil skabe en kønnere ramme ind mod ejerlauget end det nuværende uplejede læbælte, som mest består af høje stammer med mindre pæne kroner.

Udsendt den 17. maj 2015: Nyt vedrørende støjvold

Støjvold langs Agdrupvej

I år 2004 var der stærke kræfter i gang for at få etableret en støjvold langs Agdrupvej, og på et fællesmøde med ejerlauget Agdrupparken var der stor enighed om at etablere volden i stedet for eller sammen med læbæltet.
Der var naturligvis også modstandere af projektet, men de fleste boede tilbagetrukket i kvarteret.

En ansøgning blev sendt til kommunen, og der var et positivt svar retur. Kommunen ønskede dog ikke at betale eller deltage i en betaling, men såfremt ejerlaugene selv ønskede at betale, ville kommunen se velvilligt på projektet.
I svaret var der ligeledes en oplysning om, at kommunen ikke var pligtig at etablere støjværn ved et givent støjniveau, men naturligvis gerne måtte.

Omkring de sidste dage i april 2015 var der pludselig en mulighed for levering af overskudsjord fra Brønderslev Forsyning til brug for en støjvold langs Agdrupvej i Limfjordens skel – altså læhegnet mod Agdrupvej.
Forsyningen vil sørge for myndigheds godkendelsen og etableringen af volden uden betaling for denne ydelse.
En hurtig rundspørge blandt beboerne i rækken nærmest Agdrupvej viste en overvældende tilslutning til projektet, der nærmest kun kunne gå for langsomt.

Bestyrelsen har derfor takket ja til etablering af en støjvold langs Agdrupvej, og i skrivende stund ser det ud til at myndigheds behandlingen er stort set overstået på en uge.

Også denne gang vil der være kritiske røster mod projektet, men vi håber på en bred forståelse.

Overskudsjorden vil komme fra udgravningerne til de nye kloakledninger, der lægges i jorden i kommunen for tiden.
Den jord, der leveres til projektet, er klassificeret som rent jord og har ligget i depot på en godkendt plads hos kommunen.

Volden forventes at blive 2,50 meter høj og anlagt i et anlæg 2, hvor der bliver en bredde på ca. 9 – 10 meter i bunden.
Det forventes, at volden vil blive tilplantet – formentlig for ejerlaugets regning, men så vil det være en billig og fremsynet foranstaltning mod støj.
En stor del af læhegnet må nødvendigvis vige for støjvolden.
Læhegnet blev plantet som støjdæmpende værn, men har ikke længere og har nok aldrig haft den påtænkte virkning, da træer og buske kun har visuel effekt.

Trafikmængden er øget væsentlig gennem årene, og når Omfartsvejen åbnes mod Hjørringvej, vil trafikken øges yderligere.

Udsendt den 6. maj 2015: Støjvold langs Adrupvej