Status på støjvold

April, 2016

Der mangler nu at blive bygget de sidste ca. 35 meter af den nordlige vold.
Det har fra starten været hensigten, at den nordlige del af volden skulle være færdig inden udgangen af 2015.
Forskellige ikke forudsete hindringer har som tidligere omtalt forsinket projektet. Dette er sket igen. Vi skulle have jord fra opgravningerne i Nørregade, men her viste det sig desværre, at en del af jorden var mere forurenet end forventet, og en stor del af jorden var så vandmættet, at den ikke kunne bære i et voldbyggeri. Derfor blev det meste kørt på oplagspladsen til opbevaring der.
Der bliver ikke gravet mere i gaderne her i byen i det næste år, da entreprenøren er rykket til Flauenskjold for at separat kloakere der, hvorefter Brønderslev Forsyning går i gang med kloakeringen i området ved Rømersvej, og denne jord skulle meget gerne gå til den sydlige del af volden. Det er aftalen for nuværende, og den er senest bekræftet for et par uger siden.
Der skal imidlertid sættes en ny erhvervs udstykning i gang ved Øster Kærvej allerede her i sommer.
Arbejdet sættes i udbud den 22. april, og der kan forventes afholdt licitation omkring den 2. maj. Såfremt Sejlstrup vinder licitationen, forventes det, at den nordlige del af volden kan bygges færdig, når arbejdet der går i gang.
Vi krydser fingre for at det lykkes.

Med hensyn til beplantning af volden har bestyrelsen kontaktet sagkundskaben. Her oplystes, at det var klogest at lade volden ligge ”og sunde sig” – i hvert fald sommeren over og hen på efteråret, da jorden formentlig ville afgive gasser, der kunne skade en eventuel beplantning.
Det blev foreslået at holde den fri for ukrudt i perioden – eventuelt ved sprøjtning for at slå det hele ned.
Der henvistes til den uheldige vold langs Nordre Omfartsvej, der var tilplantet alt for hurtigt, hvorefter ukrudtet tog magten. Den fejl skal vi nødig begå.
Spændende bliver det at se, hvor meget den bliver synlig fra Agdrupvej, når buske og træer får blade.